พฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.นาโคก


น.ส.สาธิกา ดวงประภา
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
ฝ่ายนโยบายและแผน

ว่าที่ร้อยตรี สุจินต์  บุญเปรือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

น.ส.สาธิกา ดวงประภา
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

พ.จ.อ.โยธิน  ผาพรม
นักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญการ
 

น.ส.วัลลภา  ปานทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นายธราดล  ดำรงพาณิชย์
นิติกรปฏิบัติการ
 

นางเสาวลักษณ์ บุญจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายนรวิชญ์  ชนะชมภู
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 

น.ส.นัฐกานต์  ขุนทอง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายเจษฎา กาญจนานพคุณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   

นางมรรยาท  บุญถม
ภารโรง (ลูกจ้างประจำ)
   

น.ส.ศิริพร  โทนเดี่ยว
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 

- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอภินันท์  เชิงพงศ์พฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
 

นายสรศักดิ์  รอดดารา
พนักงานขับรถยนต์

นายอาทร  เหมเนียม
พนักงานดับเพลิง
 

นายวัฒนา  วัดแก้ว
พนักงานดับเพลิง

นายธำมรงค์  เพชรพุ่ม
คนงานทั่วไป
 

นายเกษม ศรีงามผ่อง
คนงานทั่วไป

- ว่าง -
คนงานทั่วไป
 

- ว่าง -
คนงานทั่วไป

alt

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐ
พยากรณ์อากาศวันนี้


เรือเอกทรัพย์ตพล เอี่ยมเจริญ
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.นาโคก ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.นาโคก
ดาวน์โหลดแนะนำแลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.นาโคก


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4