บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.นาโคก


นายอติพร ประพันธเสน
หัวหน้าสำนักปลัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
ฝ่ายนโยบายและแผน

ว่าที่ร้อยตรี สุจินต์  บุญเปรือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

น.ส.สาธิกา ดวงประภา
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

พ.จ.อ.โยธิน  ผาพรม
นักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญการ
 

น.ส.วัลลภา  ปานทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นายธราดล  ดำรงพาณิชย์
นิติกรปฏิบัติการ
 

นางเสาวลักษณ์ บุญจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายนรวิชญ์  ชนะชมภู
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 

น.ส.ศศิประภา ดอกจันทร์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายเจษฎา กาญจนานพคุณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   

นางมรรยาท  บุญถม
ภารโรง (ลูกจ้างประจำ)
   

น.ส.ศิริพร  โทนเดี่ยว
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 

น.ส.วิภาวดี หาญกล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอภินันท์  เชิงพงศ์พฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
 

นายสรศักดิ์  รอดดารา
พนักงานขับรถยนต์

นายอาทร  เหมเนียม
พนักงานดับเพลิง
 

นายวัฒนา  วัดแก้ว
พนักงานดับเพลิง

นายธำมรงค์  เพชรพุ่ม
คนงานทั่วไป
 

นายจักรพันธ์ หาญกล้า
คนงานทั่วไป

นายสิทธิพันธ์ มากสัมพันธ์
คนงานทั่วไป
 

- ว่าง -
คนงานทั่วไป


- ว่าง -
คนงานทั่วไปalt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.นาโคก

 
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4