บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.นาโคกว่าที่ร้อยตรี สุจินต์  บุญเปรือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

ว่าที่ร้อยตรี สุจินต์  บุญเปรือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

น.ส.สาธิกา ดวงประภา
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

พ.จ.อ.โยธิน  ผาพรม
นักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญการ
 

น.ส.วัลลภา   ปานทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นายธราดล  ดำรงพาณิชย์
นิติกรปฏิบัติการ
 

นางเสาวลักษณ์ บุญจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายนรวิชญ์  ชนะชมภู
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 

น.ส.ศศิประภา ดอกจันทร์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ว่าที่ ร.ต.หญิง ขวัญฤทัย พรหมราช
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   

นางมรรยาท  บุญถม
ภารโรง (ลูกจ้างประจำ)
   

น.ส.ศิริพร  โทนเดี่ยว
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 

น.ส.วิภาวดี หาญกล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอภินันท์  เชิงพงศ์พฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
 

นายสรศักดิ์  รอดดารา
พนักงานขับรถยนต์

นายอาทร  เหมเนียม
พนักงานดับเพลิง
 

นายวัฒนา  วัดแก้ว
พนักงานดับเพลิง

นายธำมรงค์  เพชรพุ่ม
คนงานทั่วไป
 

นายจักรพันธ์ หาญกล้า
คนงานทั่วไป

นายธันวา  จงพร้า
คนงานทั่วไป
 

นายธนา  ขุนจอม
คนงานทั่วไป


- ว่าง -
คนงานทั่วไปalt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.นาโคก

 
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4