บุคลากรสำนักปลัด อบต.นาโคกว่าที่ร้อยตรี สุจินต์  บุญเปรือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

ว่าที่ร้อยตรี สุจินต์  บุญเปรือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

น.ส.สาธิกา ดวงประภา
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

พ.จ.อ.โยธิน  ผาพรม
นักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญการ
 

น.ส.วัลลภา   ปานทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นายธราดล  ดำรงพาณิชย์
นิติกรชำนาญการ
 

นางเสาวลักษณ์ บุญจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายนรวิชญ์  ชนะชมภู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 

น.ส.ศศิประภา ดอกจันทร์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ว่าที่ ร.ต.หญิง ขวัญฤทัย พรหมราช
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   

นางมรรยาท  บุญถม
ภารโรง (ลูกจ้างประจำ)
   

น.ส.ศิริพร  โทนเดี่ยว
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 

- ว่าง -
ผู้ช่วยนิติกร

น.ส.วิภาวดี หาญกล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

นายสรศักดิ์  รอดดารา
พนักงานขับรถยนต์

นายอภินันท์  เชิงพงศ์พฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
 

นายอาทร  เหมเนียม
พนักงานดับเพลิง

นายสุภัทร  สุวรรณศรี
พนักงานดับเพลิง
 

นายธำมรงค์  เพชรพุ่ม
คนงาน

นายธันวา  จงพร้า
คนงาน
 

นายจักรพันธ์ หาญกล้า
คนงาน


นายธนา  ขุนจอม
คนงาน

 
นายสมพงษ์  เสมอจิตต์
คนงาน 

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


QR Code
อบต.นาโคก

 
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4