การบริการพื้นฐาน อบต.นาโคก

การคมนาคม
       ถนนคสล. รวมทุกสาย จำนวน  13  สาย
       ถนนลาดยาง จำนวน    5  สาย
       ถนนหินคลุก จำนวน    8  สาย
       ถนนลูกรัง จำนวน    1  สาย
    

การโทรคมนาคม
       อินเตอร์เน็ตตำบล  1  แห่ง  ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการ อบต.นาโคก
       โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  3  แห่ง
    

การไฟฟ้า
       หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึง  จำนวน  6  หมู่บ้าน
    

แหล่งน้ำธรรมชาติ

     ลำคลอง  จำนวน  11  คลองได้แก่
       คลองเขตเมือง
       คลองสุนัขหอน
       คลองนิคม 1
       คลองนิคม 2
       คลองบางที่นอน
       คลองปู่มาก
       คลองนาเกลือ
       คลองตาพ่วง
       คลองราชเดชะ
       คลองชายทะเลรางจันทร์
       คลองสายเมน
    

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

       บ่อบาดาลพร้อมหอถัง  จำนวน  12  บ่อ ได้แก่
           หมู่  1 จำนวน  2  บ่อ
           หมู่  2-3 จำนวน  4  บ่อ
           หมู่  4 จำนวน  1  บ่อ
           หมู่  5 จำนวน  2  บ่อ
           หมู่  6 จำนวน  3  บ่อ
       น้ำประปา มีใช้ทุกหมู่บ้าน

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


QR Code
อบต.นาโคก

 
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4