ข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก


# รายการหัวเรื่อง
1 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
2 คำสั่งจังหวัดสมทุรสาครที่ ๔/๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ (ฉบับที่ ๓๓)
3 คำสั่งจังหวัดสมทุรสาครที่ ๓๖๒๔/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓๒)
4 คำสังจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดขแงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 22
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563
6 หน่วยเลือกตั้ง นายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.เขตอบต.นาโคก
7 อำนาจหน้าที่ของ อบต.นาโคก
8 การบริการพื้นฐาน
9 สภาพทางสังคม
10 สภาพทางเศรษฐกิจ
11 สภาพทั่วไป

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.นาโคก

 
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4