แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ.2558 งานกฏหมายและคดี 32
2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559 งานกฏหมายและคดี 34
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ป.ป.ช. ไปสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานกฏหมายและคดี 33
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 งานกฏหมายและคดี 50
5 โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก งานกฏหมายและคดี 40
6 ประกาศ อบต.นาโคก เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานปลัด 231
7 ประกาศ อบต.นาโคก เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัด 203
8 ประกาศ อบต.นาโคก เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม สำนักงานปลัด 190
9 ประกาศ อบต.นาโคก เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัด 207
10 ประกาศ อบต.นาโคก เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม สำนักงานปลัด 63

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.นาโคก

 
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4