แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ของ อบต.นาโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานกฏหมายและคดี 459
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก งานกฏหมายและคดี 247
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก งานกฏหมายและคดี 279
4 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ.2558 งานกฏหมายและคดี 241
5 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559 งานกฏหมายและคดี 854
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ป.ป.ช. ไปสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานกฏหมายและคดี 243
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 งานกฏหมายและคดี 250
8 โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก งานกฏหมายและคดี 215
9 ประกาศ อบต.นาโคก เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานปลัด 473
10 ประกาศ อบต.นาโคก เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัด 500

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.นาโคก

 
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4