กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับอบต

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 สำนักงานปลัด 501
2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด พ.ศ.2539 สำนักงานปลัด 1380
3 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม วัลลภา 9713
4 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงานปลัด 17705
5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม วัลลภา 16521
6 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำนักงานปลัด 424
7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 สำนักงานปลัด 849
8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 สำนักงานปลัด 2258
9 กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยสุขลักษณะตลาด พ.ศ.2551 สำนักงานปลัด 716
10 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560.PDF สำนักงานปลัด 11417

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


QR Code
อบต.นาโคก

 
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4