ศุกร์ 18 มิถุนายน 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับอบต

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 สำนักงานปลัด 68
2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด พ.ศ.2539 สำนักงานปลัด 49
3 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม วัลลภา 47
4 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงานปลัด 503
5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม วัลลภา 280
6 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำนักงานปลัด 44
7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 สำนักงานปลัด 56
8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 สำนักงานปลัด 51
9 กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยสุขลักษณะตลาด พ.ศ.2551 สำนักงานปลัด 45
10 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560.PDF สำนักงานปลัด 206

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐ
พยากรณ์อากาศวันนี้ดาวน์โหลดแนะนำแลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.นาโคก


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4